NOTICE

On behalf of the Municipal Manager, Mr Silumko Mahlaselq, notice is hereby given to all property owners/ business ratepayers, creditors and all other individual clientele if Mnquma Local Municipality, that the Municipality is in a process of collecting consumer information in all urban wards, as part of a data cleansing exercise, to enhance the municipality‚Äôs revenue. The exercise will also assist in terms of improving communication between the municipality and all its clients as well as having an accurate database on the billing system. All property owners/business ratepayers, creditors and all individual clients of the municipality are therefore requested to visit the Customer Care Offices to update their contact details and make arrangements towards their outstanding debt. 

ISAZISO

Sisenzela uMphathi kaMasipala uMnu. Silumko Mahlasela, esisaziso siphawula ukuba u Maspala wase Mnquma uthabathe inkqubo yokuqokelela ulwazi lwabathengi kiwi I ke amashishini asezidolophi zabo zoMnquma, nje ngenxalenye yokuqhawulwa kwedatha, nokuphucula ungeniso mali kumasipalati. Ngathi ke bible abandoning zakhiwo/mihlaba nabahlawuli rhafu yamashishini, imboleki nabo bonks abantu abasebenzisana no masipalati waseMnquma, bayacelwa ukuba bandwendwele i-Office Zokukhathelelwa Koluntu ukuba bayohlaziya incukacha zokuqhagamshelana kwaye benze amalungiselelo okuhlawulwa kwamatyala abo.

 


Attachments

    no files to download...